Privacystatement

PZP respecteert je privacy. We waarderen het vertrouwen dat je in ons stelt en informeren je graag over de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens.

De informatie over je die wij verwerken, wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

Met dit privacystatement maken wij je duidelijk waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij je privacy beschermen, welke rechten je hebt en onder welke voorwaarden wij de informatie aan je of anderen verstrekken.

Wet- en regelgeving

Wij volgen de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze wet stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot personen herleidbaar is. Voor de zorgverzekeringsbranche is deze wet vertaald in de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Zorgverzekeraars. Wij leven die gedragscode na.

Waarom verzamelen wij informatie?

Als je een verzekering of financiële dienst aanvraagt, vragen wij je om persoonsgegevens. We gebruiken de door jou verstrekte gegevens om:

  • Je aanvraag af te handelen
  • De verzekeringsovereenkomst uit te voeren
  • Te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving
  • De integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen
  • De website van PZP te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren

Ook kunnen wij je gegevens gebruiken voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen, zoals fraudepreventie. En om je te informeren over andere producten en diensten van PZP. De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is.

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens

PZP verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens verzameld via deze website voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de gesloten (verzekerings)overeenkomst en de hieruit voortvloeiende handelingen zoals verzekerden- en relatiebeheer, de aanvraag van machtigingen, de afhandeling van schade en declaraties, debiteurenbeheer en de schriftelijke toezending van verzekeringsgerelateerde documentatie.
  • Om je informatieve, servicegerelateerde en/of onderzoeksgerelateerde informatie toe te zenden. Je gegevens worden tevens gebruikt voor de verzending van commerciële communicatie, tenzij je aangeeft dat je dit niet wilt. Verzekerden worden slechts benadert op basis van declaratiegegevens indien dit in het kader van onze zorgplicht noodzakelijk is voor de uitvoering van je zorgverzekering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bepaalde verstrekking niet meer wordt vergoed vanuit het verzekeringspakket van de betrokkene of als een bepaalde zorgaanbieder niet meer is gecontracteerd.
  • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de verplichte informatie waar PZP over moet beschikken wil zij de zorgverzekering uitvoeren.
  • Om de integriteit en veiligheid van de sector te waarborgen. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het voorkomen en opsporen van schade en fraude.
  • Om de website van PZP te analyseren, onderhouden, beveiligen en te optimaliseren. Voor meer informatie over het analyseren van de website van PZP, raadpleeg het cookiestatement.

Melding bij Autoriteit Persoonsgegevens

Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze meldingen zijn opgenomen op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Je vindt PZP via zoeken op de naam 'onderlinge waarborg' en postcode '5038'.

Gegevens over je gezondheid

In een aantal gevallen hebben wij gegevens over je gezondheid nodig. Deze worden extra zorgvuldig verwerkt. Onze medisch adviseur is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van grote delen daarvan.

Voor de acceptatie van de basisverzekering wordt geen gebruik gemaakt van risicoselectie. Voor de basisverzekering geldt een wettelijke acceptatieplicht. Voor enkele aanvullende verzekeringen geldt wel risicoselectie.

Gegevens die onder verantwoordelijkheid van de medisch adviseur worden verwerkt, worden alleen aan andere medewerkers verstrekt als zij tot de functionele eenheid van de medisch adviseur behoren en als zij de gegevens voor de uitvoering van hun werkzaamheden nodig hebben. De medewerkers van deze functionele eenheid werken altijd onder inhoudelijke aansturing van de medisch adviseur. Zij hebben dezelfde geheimhoudingsplicht als de medisch adviseur: ze vallen onder zijn medisch beroepsgeheim.

Voor de afhandeling van je declaraties en zorgaanvragen worden gegevens betreffende je gezondheid gebruikt. Deze persoonsgegevens worden slechts verwerkt conform de geldende wet- en regelgeving.

Beveiliging

De bescherming van de privacy is belangrijk voor je en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's adequaat beveiligd. We hebben beheersprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot je persoonsgegevens.

Website

Bij het uitwisselen van gegevens via onze website zie je een klein symbool van een sleutel of een slot (afhankelijk van de gebruikte browser). Dit betekent dat er een verbinding is met een beveiligde server. Je privacy wordt ook beschermd door het versleutelen van gegevensuitwisseling. Je kunt dit controleren door op het symbool te klikken. Je krijgt dan een melding over het beveiligingscertificaat en een bevestiging dat de gegevens versleuteld zijn.

Aan wie worden je gegevens verstrekt?

PZP verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij dit op grond van de wet toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, en handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen.

Als wij rechtstreeks nota's van zorgverleners ontvangen en aan hen betalen wordt je verzekering sneller en eenvoudiger uitgevoerd. Daarvoor kan het nodig zijn dat de zorgverlener die je behandeld heeft, weet hoe je bent verzekerd. Om die reden kunnen de zorgverleners bij ons je adres- en polisgegevens op een veilige manier inzien.

De zorgverleners mogen deze gegevens alleen inzien als zij je ook daadwerkelijk behandelen. Als het om een dringende reden noodzakelijk is dat zorgverleners geen inzage kunnen hebben in je adresgegevens, kan je dit aan ons laten weten. Wij kunnen je adresgegevens dan afschermen. Dat geldt ook voor personen waartegen je beschermd wordt. Daartegen kan je je gegevens laten afschermen, ook als het de verzekeringnemer betreft.

Wanneer je zelf om inzage in je gegevens verzoekt worden deze pas aan je verstrekt (via telefoon, e-mail, internet of aan de balie) als er voldoende zekerheid is dat je bent wie je zegt dat je bent. Gegevens over je gezondheid kunnen niet worden verstrekt via de telefoon of per onbeveiligde e-mail. Dit doen wij om je privacy te beschermen.

Informatie stopzetten

Als je geen prijs stelt op informatie over andere producten en diensten, kan je ons dat schriftelijk laten weten, per brief of via het contactformulier op onze website. We zullen er dan voor zorgen dat wij je hiervoor niet meer benaderen.

Gebruik persoonsgegevens stopzetten

Als je het gebruik van je gegevens voor één van de genoemde doeleinden wilt beëindigen, of als je persoonsgegevens wilt laten verwijderen of wijzigen, dan kan je schriftelijk een verzoek indienen, per brief of via het contactformulier op onze website.

Opgave van je persoonsgegevens

Wij houden je gegevens graag actueel. Daarom stellen wij het op prijs als je ons informeert, wanneer je merkt dat je gegevens niet juist zijn. Als je wilt weten of alle gegevens die wij van je hebben juist zijn, dan kan je ons om een opgave vragen van de persoonsgegevens die van je worden of zijn verwerkt. Wij zullen je binnen vier weken een overzicht verstrekken.

Als er onjuistheden zijn in de geregistreerde gegevens, kan je per brief of via het contactformulier op onze website verzoeken tot correctie of verwijdering van de gegevens. Voor het verstrekken van bovengenoemd overzicht kan een bijdrage in de kosten worden verlangd.

Vragen

We vinden het vanzelf spreken dat we je duidelijk en compleet informeren over je privacy. Heb je vragen over dit privacy- en cookie statement of over de manier waarop PZP omgaat met je gegevens, dan kan je ons je vraag stellen via via het contactformulier op onze website of per brief.

Klachten

Heb je een klacht heeft over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je je klacht melden via het contactformulier op onze website of per brief.

Als je klacht niet naar tevredenheid wordt afgehandeld, kan je je klacht ter bemiddeling voorleggen aan de Ombudsman Zorgverzekeringen. Kijk voor de contactgegevens op de website van de Ombudsman Zorgverzekeringen. Dit moet je binnen 1 jaar doen, nadat je ons standpunt verneemt.

Wijzigingen en datum

Dit privacystatement kan op enig moment worden gewijzigd. Op deze plaats kan je steeds het actuele privacystatement vinden.

Dit privacystatement is het laatst gewijzigd op 8 februari 2016.

Accountteam PZP