Je recht op inzage van je dossier

Hoe krijg je inzage en welke gegevens mag je inzien? Als je dit aan de zorgverlener of instelling vraagt, krijg je inzage.

De zorgverlener is verplicht een dossier van je als patiënt bij te houden. Je hebt het recht om dit dossier in te zien. Het dossier is eigendom van de zorgverlener of de instelling bij wie hij werkt en je hebt daarom niet het recht het dossier mee te nemen. Wel kan je, tegen een redelijke vergoeding, een kopie van je dossier ontvangen. Je kunt gegevens in je dossier laten aanvullen. Je kunt (delen van) je dossier ook laten vernietigen, tenzij het bewaren ervan heel belangrijk is voor derden.

Werkwijze bij inzage

Als je dit aan de zorgverlener of instelling vraagt krijg je inzage. Kopieën worden vaak alleen na een schriftelijk verzoek verstrekt. Je mag alle gegevens uit je dossier inzien die over jezelf gaan. Hieronder vallen onder meer de verslaglegging van de (betrokken) zorgverlener, uitslagen van onderzoeken, röntgenfoto’s en verwijsbrieven. Persoonlijke werkaantekeningen van de zorgverlener, die los van je dossier worden bewaard, behoren niet hiertoe.

Personen aan wie inzage wordt verleend

In beginsel wordt alleen inzage verleend aan je, dus niet aan familieleden of partners. Je kunt wel iemand machtigen het medisch dossier namens jou in te zien. Ouders/verzorgers van kinderen beneden de 12 jaar mogen de gegevens van het kind inzien. Bij kinderen van 12 tot 16 jaar hebben zowel het kind als de ouders/verzorgers het recht op inzage. Inzage in gegevens van een overledene kan slechts worden verleend als nabestaanden hier een aanmerkelijk belang bij hebben en de zorgverlener van mening is dat de overledene bij leven hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of als een wettelijke verplichting dit vereist.

Wat je kunt doen als je het niet eens bent met de gegevens

Als je van mening bent dat gegevens onvolledig of onjuist zijn kan je je eigen verhaal opschrijven en aan het dossier laten toevoegen. Als je bepaalde passages uit je dossier wilt laten verwijderen of het hele dossier wilt laten vernietigen moet je de zorgverlener hierom schriftelijk verzoeken. Behalve als de zorgverlener duidelijk kan maken dat de medische gegevens voor anderen van aanmerkelijk belang zijn, moet hij binnen drie maanden na je verzoek hieraan voldoen. In bepaalde gevallen is vernietiging bij wet verboden. Let wel: bij vernietiging van het hele dossier gaan ook belangrijke medische gegevens verloren. Dit kan nadelig voor je zijn. Medische gegevens van personen die gedwongen in een psychiatrische instelling zijn opgenomen, mogen tot vijf jaar na het eind van de opneming niet worden vernietigd.

Hoe lang je medisch dossier bewaard wordt

De gegevens in je dossier moeten in ieder geval 15 jaar bewaard blijven of nog langer als dit uit het oogpunt van medische zorg noodzakelijk is. Medische gegevens die zijn verkregen in het kader van een keuring worden bewaard zolang dat noodzakelijk is in verband met het doel van de keuring.

PZP Zorgteam

Je kunt bij het PZP Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met je persoonlijke situatie te maken hebben.