Je recht op informatie

Aan wie geeft de zorgverlener de informatie? Lees meer over wie geïnformeerd wordt.

Als patiënt heb je recht op duidelijke informatie over je gezondheidstoestand. Het uitgangspunt is dat je voldoende informatie moet krijgen, zodat je een weloverwogen beslissing kunt nemen over al dan niet (verder) onderzoeken en/of behandelen. Om die reden moet de zorgverlener de informatie geven voorafgaand aan een onderzoek of behandeling op een voor je begrijpelijke manier, mondeling maar desgewenst ook schriftelijk. Dit betekent onder meer informatie over: aard en doel van onderzoek en behandeling, alternatieve mogelijkheden en te verwachten gevolgen en risico's.

De zorgverlener heeft de plicht je te informeren over:

  • je huidige gezondheidstoestand en de vooruitzichten;
  • de aard en het doel van het onderzoek en de behandeling;
  • de te verwachten gevolgen en de risico’s daarvan voor je gezondheid;
  • andere methoden van onderzoek of behandeling die in aanmerking komen.

Je kunt ook vragen of de informatie voor je op papier wordt gezet, zodat je deze thuis rustig kunt nalezen.

De zorgverlener geeft informatie

De informatie wordt gegeven aan: 

  • de patiënt zelf als hij 16 jaar of ouder is;
  • de patiënt en de ouders/verzorgers als de patiënt tussen 12 en 16 jaar is;
  • de (wettelijke) vertegenwoordiger (ouder, familie, gemachtigde, mentor) bij wilsonbekwaamheid (dus als iemand op grond van zijn leeftijd of verstandelijke vermogens zelf niet in staat is beslissingen te nemen).

Als de patiënt geen informatie wil

Misschien ontstaat een situatie waarin je juist geen informatie wilt hebben over je gezondheid. Als je te kennen geeft geen informatie te willen ontvangen, zal de zorgverlener je wens in principe moeten respecteren. Bestaat hierdoor gevaar voor je en voor anderen dan zal de zorgverlener je toch de minimaal noodzakelijke informatie geven. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een ernstige besmettelijke ziekte hebt.

In uitzonderlijke gevallen kan een zorgverlener ervoor kiezen je geen informatie te geven. Dit kan zich voordoen in noodgevallen als direct ingrijpen geboden is. Ook kan een zorgverlener besluiten bepaalde informatie achter te houden indien hij vreest dat deze tot ernstige schade voor je zal leiden. De zorgverlener is echter wel verplicht om hierover overleg te plegen met een andere zorgverlener. Bovendien behoort hij, als het mogelijk is, de informatie op een later tijdstip te verstrekken aan de patiënt.

PZP Zorgteam

Je kunt bij het PZP Zorgteam terecht voor uitleg over regelingen, voor ondersteuning of voor vragen die met je persoonlijke situatie te maken hebben.

Maandag t/m vrijdag van 8:30 - 17:30 uur. Vrijdag 27 april zijn we niet bereikbaar in verband met Koningsdag.